Algemene VEKOOPSVoorwaarden

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod (inclusief online) van ons aan de klant (in zijn hoedanigheid van consument of handelaar) en elke overeenkomst die tussen ons en andere partijen tot stand komt en dit met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden die gehanteerd worden door de gebruiker.

BESTELLINGEN

De goederen die worden aangeboden op onze website worden steeds zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk omschreven en waar mogelijk ondersteund met behulp van afbeeldingen. De online weergaven van deze afbeeldingen kunnen echter afwijken van de realiteit, onder meer rekening houdend met de verschillen die kunnen ontstaan bij het maken van de weergave van de foto en de wijze waarop deze op het beeldscherm weergegeven wordt (en de instellingen die daarvoor door de gebruiker worden gebruikt). Mucho Gusto bv kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit.

 

PRIJZEN

  • De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.
  • De prijzen op onze website zijn steeds vermeld inclusief BTW. In geval het gaat om een verzending buiten de EU of om klanten met een geldig BTW-nummer buiten België is de klant geen BTW verschuldigd.
  • De op de website weergegeven prijs is steeds exclusief verzendkosten. 

BETALINGEN EN TERUGBETALINGEN

Tenzij anders overeengekomen, gebeuren alle betalingen voorafgaand aan de levering via onze website of op de bij de bestelling aangegeven betalingswijze. In geen geval zal een contante betaling aanvaard worden, behoudens wanneer de zaakvoerder van Mucho Gusto bv hiermee uitdrukkelijk voorafgaand en schriftelijk heeft ingestemd.

 

Indien Mucho Gusto bv voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd om af te wijken van de voorwaarde van onmiddellijk betaling, dient elke betaling alleszins te zijn gebeurd voor de vervaldatum die vermeld staat op de factuur. Bij gebreke aan volledige betaling voor de vervaldatum zal er zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn op het openstaande factuurbedrag (met een minimum van 75 EUR), te vermeerderen met de moratoire interesten aan de interestvoet van 10% vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algemene betaling.

 

Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven te gebeuren binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum.

 

In elk geval wordt de eigendom van de verkochte goederen pas overgedragen aan de gebruiker na volledige betaling van de prijs (inclusief de verzendkosten). Tot dat de prijs (inclusief verzendkosten) volledig is betaald, is het de koper verboden het product door te verkopen, aan derden over te dragen of te manipuleren.

 

Indien de volledige prijs (inclusief verzendkosten) niet is betaald voor de vervaldatum, behoudt Mucho Gusto bv zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk (zonder voorafgaande ingebrekestelling) te ontbinden en het gekochte goed terug te halen bij de gebruiker, onverminderd het recht van Mucho Gusto bv om een vergoeding te vorderen voor de door haar geleden schade en gemaakte kosten.

 

Bij terugbetalingen wordt steeds het oorspronkelijke bedrag terugbetaald in de munteenheid waarin de initiële betaling gebeurde. De terugbetaling zal gebeuren volgens de wisselkoers van dat moment. Wij staan niet in voor eventuele wisselkoersschommelingen die zich voor kunnen doen tussen het moment van aankoop/betaling en het moment van terugbetaling.

 

LEVERING EN UITVOERING

De gekochte goederen worden geleverd na betaling van de prijs (inclusief verzendkosten) op het adres dat door de gebruiker werd opgegeven bij de registratie of de bestelling. Voor klanten die een bestelling geplaatst hebben in hun hoedanigheid van consument, gaat het risico op verlies of beschadiging pas over op de klant bij ontvangst van de gekochte goederen.

 

De levering zal in principe gebeuren binnen de termijn die wordt meegedeeld bij de bevestiging van de bestelling, dewelke normaliter niet langer is dan 30 dagen. De klant erkent evenwel dat de levering een inspanningsverbintenis betreft en dat diverse omstandigheden tot gevolg kunnen hebben dat de vooropgestelde leveringstermijn overschreden wordt. Zo wordt de levering onder meer ook uitbesteed aan een externe dienst. Een overschrijding van de leveringstermijn zal geen aanleiding kunnen geven tot het betalen van enige schadevergoeding.

 

Opgelet, in geval van leveringen buiten de EU, zal u als klant altijd invoerrechten en belastingen aangerekend krijgen. Invoerrechten en belastingen zijn steeds ten laste van u als klant.

 

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen is voldaan.

 

Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert Mucho Gusto bv als exporteur en de ontvanger als importeur. Lokale recyclagebijdragen moeten door de ontvanger aangegeven worden. Mucho Gusto bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aangeven van lokale of landelijke recyclagebijdragen.

ONTBINDING

Mucho Gusto bv houdt zich het recht voor om een overeenkomst van rechtswege ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling in geval van faillissement, manifest onvermogen, (aanvraag tot) gerechtelijke reorganisatie of om het even welke belangrijke wijziging in de financiële en/of juridische situatie van de klant die ons redelijkerwijze kan doen twijfelen aan de mogelijkheid voor de klant om zijn financiële verplichtingen na te komen.

 

In geval het vertrouwen van Mucho Gustro bv in de solvabiliteit van de klant is geschonden door vorderingen in rechte tegen de klant of door andere manifeste acties die doen twijfelen aan of die het vertrouwen schenden in een goede uitvoering van de verbintenissen door de klant, behoudt Mucho Gusto bv zich het recht voor om van de klant de nodige garanties te eisen. Indien de klant weigert, zijn wij gerechtigd om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van Mucho Gusto bv om schadevergoeding te eisen. Indien de klant consument is, doet de regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.

HERROEPINGSRECHT

BIJ GOEDEREN

De klant die een bestelling plaatst via onze webshop heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of in het geval van een levering van verschillende onderdelen, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekende post of per e-mail Mucho Gusto bv op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Herroepen kan gebruikmakend van onderstaand model:

 

“Ik deel u hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen ‘x’ (de klant voegt een gedetailleerde beschrijving van de goederen toe) besteld op ‘x’ (besteldatum volgens formaat dd/mm/jjjj), ontvangen op ‘x’ (ontvangstdatum volgens formaat dd/mm/jjjj), met bestelnummer ‘x’ (eventuele andere referenties, nummers e.d. die het mogelijk maken de oorspronkelijke bestelling vlot en accuraat te achterhalen kunnen toegevoegd worden) herroep.”

Gevolgd door de naam, het adres en de handtekening van de klant en de datum.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de verklaring te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die tot op dat moment gedaan zijn terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Mucho Gusto bv geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Mucho Gusto bv op de hoogte is gesteld van de verklaring. In ieder geval zullen de klant voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Mucho Gusto bv behoudt echter het recht te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant de verklaring tot herroeping heeft verstuurd terug te zenden of te overhandigen op bovenstaand adres. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de goederen worden betaald door de klant.

 

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking en zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Dit herroepingsrecht geldt niet voor volgens specificaties van de klant vervaardigde producten. Het herroepingsrecht is eveneens uitgesloten voor goederen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben waaronder maar niet beperkt tot koffiebonen en gemalen koffie, thee en andere voedingswaren.

 

BIJ DIENSTEN

De klant kan een dienstenovereenkomst of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De wijze waarop dit dient te gebeuren is identiek aan de procedure en gebruikmakend van hetzelfde model als bij ‘goederen’ (zie de rubriek hierboven).

 

GARANTIE EN KLACHTEN

 Onmiddellijk na de ontvangst van de gekochte goederen zal de klant de geleverde goederen onderwerpen aan een grondig nazicht. Indien er goederen ontbreken en/of goederen beschadigd zijn, zal de klant dit onmiddellijk (en uiterlijk binnen de 24u) melden aan:

 

Mucho Gusto bv, met maatschappelijke zetel

 

Zuivelmarkt 44

3500 Hasselt

België

 

Ondernemingsnummer: BE 0835 375 975

 

T: +32 474 94 56 94

M: roel@muchogustocoffee.be

 

Zodoende dat Mucho Gusto bv zijn rechten kan vrijwaren t.a.v. de leveringsdienst.

 

Bij gebrek aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder (verder) gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen of van de resultaten van de geleverde diensten onweerlegbaar als een daad van goedkeuring of aanvaarding. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.

 

Klachten betreffende verborgen gebreken moeten grondig gemotiveerd en per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging verzonden worden aan Mucho Gusto bv binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking ervan en in ieder geval binnen het jaar na het plaatsen van de bestelling. Buiten deze termijn kan geen geldige klacht ingediend worden. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.

 

In het geval van een rechtmatige, gegronde klacht behoudt Mucho Gusto bv zich het recht voor om naar haar keuze de goederen te herstellen of te vervangen in plaats van over te gaan tot enige creditering. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.

 

Behoudens in het geval van bedrog in hoofde van Mucho Gusto bv, is haar aansprakelijkheid in het geval van een rechtmatige, gegronde klacht beperkt tot de directe bewezen schade van de klant. Mucho Gusto bv is nooit aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken van derden, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of werken of andere tekortkomingen, indien deze geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan het niet respecteren door de klant of diens vertegenwoordigers (andere dan Mucho Gusto bv) van de normale gebruiksvoorwaarden en/of in acht te nemen voorzichtigheid.

Mucho Gusto bv kan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot gevolgschade, schade wegens winstderving, schade wegens bedrijfsstagnatie enz. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Mucho Gusto bv beperkt tot de prijs van de bestelling zoals bepaald in de overeenkomst. Voor zover de klant een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.

 

Mucho Gusto bv waarborgt de door haar geleverde goederen tegen fabricagegebreken conform de garantie verstrekt door de leverancier/distributeur/fabrikant (de klant verklaart deze voldoende te kennen). Aanspraak op de garantie vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften en/of handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde product, indien er zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen aan de goederen werden aangebracht of indien de klant (of door hem aangestelde derden) zelf herstel- of andere werkzaamheden aan de door Mucho Gusto bv geleverde goederen hebben verricht of hebben laten verrichten.

 

In de tijd beperkt houdbare producten kunnen steeds onderhevig zijn aan natuurlijke verouderingsprocessen met eventuele smaakverschillen tot gevolg. Mucho Gusto bv kan hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden noch kan dit de klant het recht geven op het eisen van terugbetaling door Mucho Gusto bv van de aangekochte goederen.

 

Wanneer Mucho Gusto bv er zich toe verbonden heeft diensten te leveren aan de klant, betreft het steeds een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement HASSELT bevoegd.

VENNOOTSCHAPSGEGEVENS

Mucho Gusto bv, met maatschappelijke zetel

 

Zuivelmarkt 44

3500 Hasselt

België

 

Ondernemingsnummer: BE 0835 375 975

 

T: +32 474 94 56 94

M: roel@muchogustocoffee.be